Trang chủ | Thư viện | Kinh Sách

Kinh tụng Pali-Việt _ Ngữ vựng

Sách gồm có các bài kinh Pali thường tụng hàng ngày của chư Tăng Phật Giáo THERAVADA.

Bình luận