Trang chủ | Thư viện | Kinh Sách

Bậc Thang Giác Ngộ

Ngài Tsong Kha Pa hiểu rõ vấn đề này, cho nên đã đinh ninh dặn dò chúng ta phải bắt đầu tiến trình tu học bằng sự kính Phật, kính Pháp

Bình luận